Get Adobe Flash player

¬идове индиго

—ъюз на »ндиговите и –азпростран€ващите »стината за ”ниверсума —ъщности

‘ондаци€ —ириус 2018

 онтакти

јдрес:

гр. —офи€, ÷ентър, ¬ъзраждане

бул. —тефан —тамболов 32, ет. 1.

(пресечка на ул. ѕиротска срещу ∆енски€ пазар)

adres centar.png - 215.82 Kb

“елефон: 0882 380 094

Ќе се учудвайте от изменени€та, ¬селената изисква тази вибрационна пром€на!

1. Ѕолки в ц€лото т€ло, особено в ши€та, раменете и гърба. “ова е резултат от интензивните изменени€ на ниво вашата ƒЌ , произтичащи във връзка с пробуждането във вас на ’ристовото съзнание. Ќе се вълнувайте Ц това ще премине.

2. »зпитване на дълбока вътрешна тъга без никаква видима причина. ¬ие се освобождавате от своето минало (от този и от предишните животи) и това предизвиква чувство на тъга. “ова прилича на ситуаци€та на преместване от дома, в който сте живели много години, в нов дом. ћного искате да се преместите, но в същото време ви е жал да се раздел€те със спомените, енергиите и всичко, прежив€но в стари€ дом. “ова също ще премине.

3. —ълзи без каквато и да е причина. “ова е същото като в т. 2. ѕолезно е да си позволите да се наплачете, тъй като това помага да се изчисти старата енерги€, намираща се във вас.

4. Ќеочаквана см€на на работата или вида дейност. “ова е много типичен симптом. ƒоколкото вие самите се промен€те, всичко около вас също може да се промен€. Ќе се безпокойте за това да намерите веднага ДсъвършенатаФ работа или занимание. “ова също ще премине. ¬ие сте в преходно състо€ние и можете още н€колко пъти да си смените работата, преди да разберете ко€ ще ви легне най-добре на сърцето.

5.
ѕрекъсване на семейни връзки/отношени€. —ъс своето биологическо семейство сте свързани чрез стара карма.  огато завършвате кармичен цикъл, възлите на старите кармични отношени€ започват да се разхлабват. ўе ви се стори, че се отдел€те от своето семейство и при€тели. “ова също ще мине и след определено време вие ще можете да създадете съвършено нови отношени€ с т€х, ако това е необходимо.  ато тези отношени€ вече ще са построени на основата на нова енергетика, без кармични връзки.

6. Ќепривичен режим на сън. ћного е веро€тно много нощи вие да не спите между 2 и 4 след полунощ. ¬ътре във вас се извършва огромна работа и това често ще ви кара да се събуждате, за да си поотдъхнете. Ќе се притесн€вайте, ако не можете да заспите, по-добре станете и се заемете с нещо, отколкото да лежите в леглото и да мислите за всекидневните си грижи. “ова също ще мине.

7. ярки и динамични сънища. ћожете да видите сънища за война, сражени€, преследване и чудовища. ¬ие буквално се освобождавате от старата енерги€ и тази енерги€ на миналото символично се израз€ва като война, б€гство от нещо или от н€какви чудовища. “ова също тр€бва да отмине.

8. ‘изическа дезориентаци€. ќт време на време ще се чувствате много незаземени. ўе бъде нарушена пространствената ви ориентаци€ с усещане за това, че не можете твърдо, с двата крака да стоите на зем€та или може да възникне усещане, че се намирате между два св€та. ¬ъв вашето съзнание постъпва нова енерги€, а вашето т€ло може да изостава. ѕовече време прекарвайте сред природата, за да способствате за зазем€ването на новата енерги€ вътре във вас.

9.
ѕовече Дразговори със сами€ себе сиУ. ўе забележите, че все по-често разговар€те със себе си. ћожете изведнъж да се хванете, че вече половин час беседвате със себе си. ¬ътре във вас узр€ва ново ниво на общуване и разговор със себе си Ц това е като върха на айсберга. “акива беседи ще бъдат все повече и повече, те ще бъдат все по-свободни, съответни на момента и пълното озарение. Ќе си мислете, че се побърквате Ц вие просто сте един от ѕробудените, влизащи в нови енергии.

10. „увство за самота дори в компани€та на други хора. ¬ъзможно е да се чувствате самотни и отделени от другите. ¬ъзможно е да искате да изб€гвате големи групи от хора и тълпи.  акто при всеки ѕробуден, ваши€т път е сакрален и самотен. „увството за самота предизвиква тревога и пречи да се нагод€т отношени€та с другите хора. ”сещането за самота е свързано и с това, че вашите духовни водачи си отиват от вас. “е са били с вас по време на вашите пътешестви€ през миналите животи. —ега им е време да си отидат, за да може вие да запълните своето пространство със собствената си Ѕожественост. “ози симптом също ще мине и вътрешната пустота ще се запълни с любов и енерги€та на ’ристовото съзнание.

11. Ѕезстрастност/безразличие. ћожете да усещате абсолютно безразличие при пълно отсъствие на желание да правите каквото и да било. “ова е нормално Ц това просто е част от протичащи€ процес. ѕриемете го като Двреме-за-нищо-не-правенеФ. Ќе се борете със себе си Ц и това ще мине. “ова прилича на претоварването на компютъра Ц тр€бва да го изключите за н€какво време, за да го заредите с ново, по-сложно програмно обезпечение или в дадени€ случай Ц с новата енерги€ на ’ристовото съзнание.

12.
ƒълбока тъга по ƒома. “ова е, с което най-трудно може да се справите в сравнение с всички останали състо€ни€. ћоже да изпитвате дълбоко и всепоглъщащо желание да напуснете планетата и да се върнете у ƒома. “ова не е стремеж към самоубийство. “ова не е от злоба или разочарование. ¬ие не се каните да драматизирате това в себе си или пред другите. ѕросто във вас има една тиха част, ко€то иска у ƒома. √лавната причина за това е много проста. ¬ие сте завършили своите кармични цикли. ¬ие сте изпълнили сво€ договор с живота във това въплъщение и сте готови да започнете нов живот, намирайки се все още в това т€ло. Ќамирайки се в процес на преход, вие съхран€вате вътрешната памет за това какво е това да бъдете на тази страна. ƒо колко сте готови да се запишете за ново пътешествие за изпълнението на ваши€ дълг тук, на «ем€та? √отови ли сте да приемете призива и да престъпите в Ќовата енерги€?

ƒа, действително, вие може да се отправите към ƒома веднага. Ќо вие сте дошли до тук толкова от далече, след толкова много животи. —рамно е да си отидете, недочаквайки кра€ на филма. ќсвен това, вие сте нужни на ƒуха тук, за да помогнете на другите да направ€т прехода в новата енерги€. Ќа т€х им е необходим духовен гид в човешки облик, такъв като вас, който вече е преминал от старата енерги€ към новата. ѕът€т, по който вие сега вървите ви дава необходими€ опит за това да станете ”чител на Ќови€ Ѕожествен „овек.  олкото и самотно и тъмно да е вашето пътешествие от време на време, помнете, че вие никога не сте самотни.

ѕодарък "–ейки ≤ ниво"

за всички процедури над 499 лв.

ѕќ–Џ„ ј Ќј  Ќ»√»

1. "ј”–ј“ј Ќј ЅЏЋ√ј–»я"- 17Ћ¬

2. "«јЅ–јЌ≈Ќј“ј »—“»Ќј"- 19Ћ¬

3. "«Ћј“Ќј  Ќ»√ј Ќј ¬—≈Ћ≈Ќј“ј „ј—“ I"- 21Ћ¬

÷≈Ќј Ќј “–»Ћќ√»я“ј - 57Ћ¬

≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ “”  ѕќ–Џ„ј…“≈

“–»Ћќ√»я“ј Ќј ѕќƒј–Џ„Ќј ÷≈Ќј 43Ћ¬!

“рилоги€ на ƒе€н  олев